Shopping Cart

Warunki Handlowe

 

 1. Przepisy ogólne

Te warunki biznesowe i reklamacyjne regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy kupna zawartej między sprzedawcą, którym jest LEMON trade sro, z siedzibą ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná, ID: 50 753 673, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie, Sekcja: Sro, Wstaw nr. 67304 / L (zwany dalej „Sprzedającym”) i Kupującym, którego przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów na stronie internetowej e-commerce Sprzedającego.

Dane kontaktowe sprzedawcy:

LEMON trade sro, z siedzibą przy ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná, ID: 50 753 673, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Žilinie, Sekcja: Sro, Wstaw nr. 67304 / l

NIP: 2120469230

NIP: SK2120469230

operacja:

ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná

Telefon: +421 948 654 632

E-mail: [email protected]

Organ nadzoru:

Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)

Inspektorat SOI dla Żyliny

Predmestska 71, PO BOX B – 89, 011 79 Żylina 1

Departament Nadzoru i Dział Prawny

tel. no. 041/763 21 30, 041/724 58 68, nr faksu 041/763 21 39

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży, w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy Zakupu, stanowią integralną część Umowy Zakupu. W przypadku, gdy Sprzedający i Kupujący zawrą pisemną Umowę Zakupu, w której warunki różnią się od niniejszych Warunków Sprzedaży i Roszczenia, postanowienia Umowy Zakupu będą preferowane w stosunku do niniejszych Warunków Sprzedaży i Roszczeń. Uzgodnione warunki nie kolidują z innymi przepisami prawa (skrócenie okresu zwrotu towarów, okresu gwarancji itp.)
 2. Dodatkowa umowa dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży oznacza umowę, na mocy której nabywca nabywa towary lub otrzymuje usługę związaną z przedmiotem umowy sprzedaży, jeśli towary lub usługi są dostarczane przez sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie ich umowy.
 3. Wyświetlana cena zakupu towarów na dowolnej stronie e-commerce prowadzonej przez sprzedającego obejmuje również podatek od wartości dodanej przewidziany przez obowiązujące ustawodawstwo Republiki Słowackiej i nie obejmuje ceny za transport towarów lub innych usług opcjonalnych. Wszystkie działania są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu określono inaczej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów w dowolnej witrynie e-commerce prowadzonej przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Zmiana ceny towarów nie dotyczy umów kupna zawartych przed zmianą ceny, niezależnie od faktu, że towary nie zostały jeszcze dostarczone.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań określonych w obowiązujących przepisach prawa Republiki Słowackiej lub Wspólnot Europejskich lub w tych warunkach prowadzenia działalności i reklamacji, Kupujący może skorzystać z przysługującego mu prawa wobec Sprzedawcy za pośrednictwem właściwego sądu.

 

 1. Sposób zawarcia umowy kupna
 1.  Propozycja zawarcia umowy kupna jest wysyłana przez kupującego do sprzedającego w formie wypełnionego i wysłanego formularza na stronie internetowej sprzedawcy, na który wysłał propozycję zawarcia umowy kupna, której przedmiotem jest przeniesienie własności towarów oznaczonych przez kupującego na cenę zakupu i na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu zwane dalej „ Zamówieniem ”).
 2. Po wysłaniu zamówienia nabywca otrzyma na swój adres e-mail automatyczne powiadomienie o otrzymaniu zamówienia w elektronicznym systemie sprzedawcy (zwane dalej „ potwierdzeniem zamówienia ”). Wszelkie dalsze informacje dotyczące zamówienia mogą zostać przesłane na adres e-mail kupującego, jeśli to konieczne.
 3. Potwierdzenie dostawy zawiera informacje, że sprzedający otrzymał zamówienie, ale nie akceptuje propozycji zawarcia umowy kupna.
 4. Sprzedający przesyła następnie na adres e-mail Kupującego informacje o tym, czy zamówienie Kupującego zostało przyjęte (zwane dalej „ Przyjęciem zamówienia ”). Przyjęcie zamówienia zawiera informacje na temat nazwy i specyfikacji towarów, których sprzedaż jest przedmiotem umowy zakupu, dalsze informacje na temat ceny towarów i / lub innych usług, wskazanie przewidywanego czasu dostawy towarów, nazwę i szczegóły miejsca, w którym towary mają zostać dostarczone, oraz szczegóły cena, warunki, sposób i czas transportu towarów do uzgodnionego miejsca dostawy towarów dla kupującego, dane sprzedawcy (nazwa firmy, siedziba, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracyjny itp.) lub inne niezbędne dane.
 5. Umowa kupna zostaje zawarta z chwilą dostarczenia nabywcy przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej.
 6. Sprzedający poinformował Sprzedającego w jasny, jednoznaczny, zrozumiały i jednoznaczny sposób przed wysłaniem zamówienia Kupującego na temat informacji udzielanych przed zawarciem umowy dotyczących warunków reklamacji, płatności, działalności gospodarczej, wysyłki i innych przez:
 • na temat głównych cech towarów lub charakteru usługi, w zakresie odpowiednim dla środków komunikacji i używanych towarów lub usług, poinformował odpowiednią stronę katalogu e-commerce sprzedawcy
 • na nazwę firmy i siedzibę Sprzedawcy poinformowaną na odpowiedniej podstronie handlu elektronicznego Sprzedającego oraz w art. 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • na numer telefonu Sprzedawcy i inne informacje istotne dla kontaktu Kupującego ze Sprzedawcą, w szczególności jego adres e-mail i numer faksu, jeśli zostanie on poinformowany przez odpowiednią podstronę e-commerce Sprzedającego oraz w art. 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • na adres sprzedawcy, na którym kupujący może złożyć reklamację towarów lub usług, złożyć skargę lub inną skargę w art. 1 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • w sprawie całkowitej ceny towaru lub usługi, w tym podatku od wartości dodanej i wszystkich innych podatków, lub, biorąc pod uwagę charakter towarów lub usług, cena nie może być rozsądnie z góry określona, ​​sposób jej obliczenia oraz transport, dostawa, wysyłka i inne koszty i opłaty lub, jeżeli takich kosztów i opłat nie można z góry ustalić o tym, że kupujący będzie zobowiązany zapłacić im elektroniczny katalog sprzedawcy na odpowiedniej stronie katalogu
 • na warunkach płatności, warunkach dostawy, okresie, w którym sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów lub świadczenia usługi, poinformowany o informacjach na temat procedur stosowania i obsługi roszczeń, skarg i sugestii kupującego w odpowiednich artykułach tych warunków biznesowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-commerce
 • w sprawie informacji o prawie kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży, o warunkach, terminie i procedurze korzystania z prawa odstąpienia 10 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • o dostarczeniu formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 10 oraz w dodatku do niniejszych warunków sprzedaży, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy; Jednocześnie Sprzedający przedstawił formularz do odstąpienia od Umowy zakupu w Załączniku do niniejszych Warunków handlowych i reklamacyjnych, które są umieszczone na odpowiedniej stronie internetowej Sprzedającego
 • po informacji, że jeżeli kupujący odstąpi od umowy zakupu, poniesie koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy zgodnie z § 10 ust. 3 ustawy nr. O ochronie konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowę zawartą poza lokalem sprzedającego oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw (zwaną dalej „ ustawą o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość ”) również koszt zwrotu towaru z umowy sprzedaży, który ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony pocztą, poinformowany w art. 10 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • o zobowiązaniu Kupującego do zapłaty Sprzedającemu ceny za faktycznie wykonane świadczenie zgodnie z § 10 ust. 5 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży zdalnej, jeżeli kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług po udzieleniu sprzedawcy wyraźnej zgody na podstawie § 4 ust. 6 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość w art. 10 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy 
 • o okolicznościach, w których kupujący traci prawo odstąpienia w art. 10 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • o odpowiedzialności sprzedawcy za wady towarów lub usług zgodnie z ust. § 622 i 623 kodeksu cywilnego w art. 8 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • na temat istnienia i szczegółów gwarancji udzielonej przez producenta lub sprzedawcę na bardziej rygorystycznych zasadach niż określone w § 502 Kodeksu cywilnego, jeżeli został dostarczony przez producenta lub sprzedawcę, a także informacje o istnieniu i warunkach pomocy i usług świadczonych na rzecz kupującego po sprzedaży towarów lub usług, jeżeli taka pomoc jest podana na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedawcy i art. 9 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń, które są umieszczane w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedawcy
 • istnienie odpowiednich kodeksów postępowania, do których przestrzegania zobowiązał się sprzedawca, oraz sposób, w jaki kupujący może zapoznać się z nimi lub uzyskać ich brzmienie na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy,
 • czas trwania umowy w przypadku umowy na czas określony; jeśli jest to umowa zawarta na czas nieokreślony lub jeśli jest to umowa, której ważność jest automatycznie przedłużana, informacje o warunkach rozwiązania umowy zostały podane na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego e-commerce oraz w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie elektronicznej handel sprzedającego
 • w przypadku minimalnego czasu trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy Zakupu, jeżeli Umowa Zakupu oznacza takie zobowiązanie wobec Nabywcy na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego Sprzedającego oraz w tych warunkach biznesowych i reklamacyjnych, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie e-commerce Sprzedającego
 • o zobowiązaniu Kupującego do zapłaty zaliczki lub zapewnienia innego zabezpieczenia finansowego na żądanie Sprzedającego i na warunkach, które mają do niego zastosowanie, jeżeli Umowa Zakupu wskazuje Kupującemu taki obowiązek na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego Sprzedającego oraz w tych warunkach biznesowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy,
 • w sprawie funkcjonalności, w tym odpowiednich zabezpieczeń technicznych w celu zabezpieczenia treści elektronicznych, w stosownych przypadkach, na odpowiedniej stronie katalogu handlu elektronicznego Sprzedającego oraz w niniejszych Warunkach sprzedaży, które znajdują się w odpowiedniej witrynie e-commerce Sprzedającego
 • w sprawie zgodności treści elektronicznych ze sprzętem i oprogramowaniem, które sprzedawca wie lub jest uzasadnione oczekiwać, jeśli to właściwe, na odpowiedniej stronie katalogu e-commerce sprzedawcy oraz w tych warunkach biznesowych i reklamacyjnych znajdujących się w odpowiedniej witrynie e-commerce sprzedawca,
 • w sprawie możliwości i warunków pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem alternatywnego systemu rozstrzygania sporów, jeżeli sprzedawca zobowiązał się do korzystania z systemu, informując sprzedawcę o handlu elektronicznym sprzedawcy na odpowiedniej stronie katalogu oraz w niniejszych warunkach handlowych i reklamacyjnych, które znajdują się na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy
 • w sprawie czynności niezbędnych do zawarcia umowy kupna poprzez opisanie tych niezbędnych czynności w niniejszych warunkach sprzedaży, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
 • że umowa zakupu zostanie zdeponowana u sprzedawcy w formie elektronicznej i będzie dostępna dla kupującego po tym, jak kupujący zażąda tego na piśmie na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego sprzedawcy oraz w tych warunkach biznesowych i reklamacyjnych, które są umieszczone na odpowiedniej stronie internetowej sklepu e-sprzedawcy ,
 • że językiem oferowanym do zawarcia umowy jest język słowacki na odpowiedniej stronie katalogu sklepu internetowego e-commerce oraz w tych warunkach biznesowych i reklamacyjnych, które są umieszczone na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy.
 1. Jeżeli sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku uiszczenia dodatkowych opłat lub innych kosztów zgodnie z pkt 2.6. punkt. (e) te warunki handlowe i reklamacyjne lub koszt zwrotu towarów zgodnie z pkt 2.6. punkt. i) niniejszych Warunków Biznesowych i Reklamacyjnych, Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty takich dodatkowych kosztów lub opłat.

 

 1. Prawa i obowiązki Sprzedającego
 1. Sprzedawca jest zobowiązany:
 • dostarczyć towar kupującemu na podstawie zamówienia potwierdzonego przyjęciem w uzgodnionej ilości, jakości i czasie oraz spakować lub wyposażyć je do transportu w sposób niezbędny do jego zachowania i ochrony,
 • w celu zapewnienia, że ​​dostarczone towary są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem słowackim,
 • niezwłocznie po zawarciu umowy kupna, ale najpóźniej wraz z dostawą towaru, przekaże nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy kupna na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. Certyfikat zawiera wszystkie informacje, o których mowa w pkt 2.6. w tym formularz wypłaty.
 • przekazać kupującemu, wraz z towarem na piśmie lub w formie elektronicznej, wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i korzystania z towarów i innych dokumentów określonych w obowiązujących przepisach prawnych SR (instrukcje w języku słowackim, karta gwarancyjna, dowód dostawy, dokument podatkowy).
 1. Sprzedawca ma prawo do właściwej i terminowej zapłaty ceny zakupu od Kupującego za dostarczony towar.
 2. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć towarów Kupującemu w terminie uzgodnionym w Umowie kupna lub określonym w niniejszych Warunkach sprzedaży lub za uzgodnioną cenę zakupu, Sprzedawca jest zobowiązany zaoferować Kupującemu wykonanie zastępcze lub opcję odstąpienia przez Kupującego od umowy zakupu ( zamówienie). Kupujący może odstąpić od umowy zakupu lub anulować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail. Jeśli Kupujący zapłacił już cenę zakupu lub jej część, Sprzedający zwróci zapłaconą już cenę zakupu lub jej część w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wiadomości e-mail w sprawie odstąpienia od umowy zakupu lub ceny zakupu. anulowanie zamówienia przez kupującego na wskazane przez niego konto, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku

 

 1. Prawa i obowiązki Kupującego
 1. Kupujący został poinformowany przez sprzedającego, że zamówienie zawierało zobowiązanie do zapłaty ceny.
 2. Kupujący jest zobowiązany do:
 • Pobierz zamówione i dostarczone towary
 • zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym okresie zapadalności, w tym koszt dostawy towarów,
 • potwierdź w dowodzie dostawy potwierdzenie odbioru podpisu lub osoby przez niego upoważnionej.
 1. Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, czasie i miejscu uzgodnionym przez strony.

 

 1. Warunki dostawy i płatności
 1. Zwykła dostępność towarów z datą wysyłki jest podana dla każdej pozycji na stronie e-commerce.
 2. O ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią inaczej w Umowie zakupu, Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy kupna. Jeżeli Sprzedający nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia towaru w terminie określonym w zdaniu pierwszym, Kupujący zaprosi go do dostarczenia dodatkowego rozsądnego terminu. Jeśli sprzedawca nie dostarczy sprawy nawet w tym dodatkowym rozsądnym terminie, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma prawo zaprosić Kupującego do przejęcia towaru jeszcze przed upływem terminu dostawy towarów uzgodnionego w Umowie zakupu.
 4. Kolorowe wyświetlanie towarów na monitorze może niedokładnie odzwierciedlać rzeczywiste odcienie kolorów, które faktycznie widzi kupujący. Wyświetlanie odcieni kolorów zależy również od jakości monitora, między innymi. inne używane urządzenie wyświetlające.  
 5. Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towarów w miejscu, które Sprzedający lub jego przedstawiciel upoważniony do dostarczenia towarów i Kupujący uzgodnił w Umowie Zakupu lub w jakikolwiek inny sposób przed dostawą Towarów (zwany dalej „ Miejscem ”). Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towarów w okresie, który Sprzedający lub jego agent upoważniony do dostarczenia towarów i Kupujący uzgodnił w Umowie zakupu lub w jakikolwiek inny sposób przed dostawą Towarów (zwany dalej „ Zakresem czasowym ”).
 6. Jeżeli Sprzedający przewiezie towar do Kupującego na Miejscu iw Zakresie czasowym, Kupujący jest zobowiązany przejąć towar osobiście lub zapewnić, że towar zostanie przejęty przez osobę upoważnioną przez Kupującego w przypadku jego nieobecności w celu przejęcia towaru i podpisania ceny zakupu oraz protokołu dostawy i dostawy. Trzecia osoba upoważniona do przejęcia towaru jest zobowiązana do przedłożenia Sprzedającemu kopii przyjęcia zamówienia. Towary uważa się za dostarczone i przejęte w momencie dostawy towarów do kupującego. Przez dostawę towaru do kupującego rozumie się dostawę towaru na miejsce, jego akceptację przez kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez kupującego oraz podpisanie płatności ceny zakupu oraz dostawę i dostawę towarów przez kupującego lub osobę trzecią upoważnioną przez kupującego.
 7. Jeśli konieczne jest powtórzenie dostawy towarów z powodu nieobecności Kupującego na Stronie iw Skali Czasu lub jeśli Kupujący nie przyjmie towaru w ciągu 7 dni od upływu terminu bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od Umowy Zakupu, Sprzedający jest uprawniony do żądania odszkodowania za poniesioną szkodę rzeczywisty koszt próby nieudanego dostarczenia towarów na stronę.
 8. Umowa zakupu zostaje zawarta z warunkowym warunkiem, że jeśli Nabywca nie zapłaci Sprzedającemu uzgodnionej ceny zakupu zgodnie z punktem 4.2 niniejszych Warunków w ciągu 15 dni od żądania Sprzedającego przejęcia Towarów, Umowa zostanie anulowana od początku, Strony zwrócą lub zastąpią wszystkie otrzymane a Sprzedawca nabywa prawo do swobodnego dysponowania zamówionymi towarami.
 9. Kupujący ma prawo sprawdzić przesyłkę, tj. Towar, jak również jego opakowanie, niezwłocznie po dostarczeniu w obecności przedstawiciela Sprzedającego. W przypadku wady towaru i / lub jeśli przesyłka nie jest kompletna (mniejsza liczba towarów lub brakujące towary), przedstawiciel sprzedawcy jest zobowiązany umożliwić kupującemu rejestrowanie zakresu i charakteru wady towaru, co potwierdza sprzedawca. Na podstawie takiego zapisu dostarczonego Sprzedawcy, Kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą lub potwierdzić dostawę towaru z wadą, aw konsekwencji zgodnie z art. 8 z tych warunków handlowych i roszczeń dotyczy roszczenia za wady towarów u sprzedawcy lub wyznaczonej osoby. Jeśli kupujący odmówi przyjęcia dostarczonego towaru z wadą,
 10. Kupujący ma prawo w przypadku niedostarczenia towaru przez Sprzedającego w terminie określonym w pkt 5.2. niniejszych Warunków Handlowych w celu odstąpienia od Umowy Zakupu, a Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu już zapłaconej ceny zakupu w ciągu 14 dni od doręczenia odstąpienia od Umowy Zakupu przelewem bankowym na rachunek bankowy Kupującego wskazany przez Kupującego.

 

 1. Cena zakupu
 1. Cena zakupu towarów uzgodniona w umowie kupna między sprzedającym a kupującym podana jest w akceptacji zamówienia (zwanej dalej „ ceną zakupu ”). Jeśli cena zakupu podana w potwierdzeniu dostawy jest wyższa niż cena za identyczne towary wymienione w ofercie e-commerce w momencie wysyłania zamówienia przez kupującego, sprzedający dostarczy kupującemu wiadomość elektroniczną informującą o nowej ofercie cenowej oferty, którą uważa się za propozycję sprzedawcy zamknięcia nowa umowa zakupu, którą kupujący musi wyraźnie potwierdzić pocztą elektroniczną lub na piśmie, w celu zawarcia ważnej umowy kupna.
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu, w tym koszt dostawy towarów gotówką, osobistą akceptację towarów, gotówkę przy odbiorze lub przelew bezgotówkowy na rachunek Sprzedawcy, określony w przyjęciu zamówienia lub na stronie internetowej Sprzedającego, zanim towary zostaną przejęte. 
 3. Jeśli kupujący płaci sprzedającemu cenę zakupu przelewem bankowym, dzień płatności uważa się za dzień, w którym cała cena zakupu została zaksięgowana na koncie sprzedającego.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu ceny zakupu uzgodnionych towarów w terminie zgodnym z Umową Zakupu, jednak nie później niż po otrzymaniu towaru.
 5. Jeśli kupujący nie zapłaci sprzedającemu pełnej ceny zakupu, dopóki towary nie zostaną dostarczone na miejsce, a strony nie zgodziły się zapłacić ceny zakupu towarów w ratach, sprzedawca ma prawo odmówić dostawy towarów nabywcy.
 6. Koszty montażu i demontażu towarów nie są wliczone w cenę zakupu, a Sprzedający nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług Sprzedawcy.

 

 1. Nabycie własności i przeniesienie szkód na towary
 1. Przejmując towary w uzgodnionym miejscu, tytuł własności towarów przechodzi na kupującego. Kupujący, który nie spełnia definicji konsumenta w § 2 niech. a) ustawy, nabywa tytuł prawny do towarów poprzez pełną zapłatę całej ceny zakupu towarów.
 2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego w momencie, gdy kupujący lub osoba trzecia upoważniona przez kupującego przejmuje towary od sprzedającego lub jego przedstawiciela upoważnionego do dostarczenia towarów lub nie czyni tego w terminie, w którym sprzedawca zezwala kupującemu na obsługę towarów i kupującego nie bierze.

 

 1. Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, gwarancję, roszczenia)
 1. Jeśli jest to wada towarów, które można usunąć, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia na czas i we właściwy sposób. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.
 2. Zamiast usunięcia wady, Kupujący może zażądać wymiany towaru lub, jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, chyba że Sprzedający poniesie nieuzasadnione koszty w odniesieniu do ceny towarów lub wagi wady.
 3. Sprzedający może zawsze wymienić wadliwy towar jako wadliwy, zamiast usunąć wadę, jeśli nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.
 4. Jeśli jest to wada towaru, który nie może zostać usunięty i uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie towaru jako wadliwego, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa należą do kupującego, jeżeli jest to wada usuwalna, ale jeśli kupujący nie może prawidłowo wykorzystać towarów do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku wielu wad.
 5. Jeśli występują inne nieodwracalne wady, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki na cenę towaru.
 6. Sprzedawca polecił kupującemu jego prawa wynikające z prawa. § 622 Kodeksu cywilnego (punkty 8.1. Do 8.3. Niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń) oraz wynikające z nich prawa. Sekcja 623 Kodeksu Cywilnego (klauzule 8.4 do 8.5 niniejszych Warunków Handlowych i Reklamacyjnych) poprzez umieszczenie tych warunków handlowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie e-commerce Sprzedawcy, a Kupujący mógł je przeczytać przed wysłaniem zamówienia.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej, a Kupujący jest zobowiązany złożyć reklamację do Sprzedawcy lub wyznaczonej osoby. Informacje o wyznaczonych osobach i punktach serwisowych dla serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego znajdują się na odwrocie karty gwarancyjnej lub dostarczane przez sprzedającego kupującemu na żądanie telefonicznie lub e-mailem.
 8. Procedura reklamacyjna podlega obowiązującej procedurze reklamacyjnej sprzedawcy, tj. Art. 8 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń. Nabywca został należycie poinformowany o procedurze reklamacyjnej i poinformowany o warunkach reklamacji, w tym o tym, gdzie można złożyć reklamację oraz o wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z postanowieniami postanowienia. § 18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Z. out. w sprawie ochrony konsumentów oraz w sprawie zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Coll. o Przestępstwach zmienionych (zwanych dalej „ Ustawami ”) przed zawarciem Umowy Zakupu poprzez umieszczenie tych warunków handlowych i reklamacyjnych w odpowiedniej Podstronie e-commerce Sprzedawcy, a Kupujący mógł je przeczytać przed wysłaniem Zamówienia.
 9. Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez Kupującego od Sprzedającego w formie e-commerce na stronie internetowej e-commerce Sprzedającego.
 10. Kupujący ma prawo domagać się odpowiedzialności za wady towarów zakupionych od sprzedającego, za które producent, dostawca lub sprzedawca ponosi odpowiedzialność w okresie gwarancyjnym.
 11. Jeśli towary wykazują wady, kupujący ma prawo złożyć reklamację w lokalu sprzedawcy zgodnie z § 18 ust. 2 Ustawy poprzez dostarczenie towaru do lokalu Sprzedającego i dostarczenie Sprzedającemu wskazania woli Kupującego do wykonania jego prawa na podstawie pkt 8.1. do 8,5. niniejszych Warunków handlowych i reklamacyjnych (zwanych dalej „Zawiadomieniem o roszczeniu”) w formie wypełnionego formularza roszczenia, który jest umieszczony na odpowiedniej podstronie e-commerce sprzedawcy. Sprzedawca zaleca ubezpieczyć towary, wysyłając je do reklamacji. Gotówka przy odbiorze nie jest akceptowana przez Sprzedającego. Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji w Reklamacji Reklamacji, w szczególności w celu określenia rodzaju i zakresu wady Towarów; Kupujący określi również, które z jego praw w ramach Zastosowanie mają sekcje 622 i 633 kodeksu cywilnego. Kupujący ma prawo złożyć reklamację również do osoby upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „wyznaczona osoba ”). Lista wyznaczonych osób jest określona w karcie gwarancyjnej lub przesłana do kupującego na jego żądanie przez sprzedawcę.
 12. Procedura reklamacyjna dla towarów, które mogą być dostarczone do sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym wszystkie następujące warunki są spełnione łącznie:
 • Dostarczenie zawiadomienia o roszczeniu do sprzedawcy
 • dostawa reklamowanego towaru od kupującego do sprzedawcy lub wyznaczonej osoby
 • dostarczanie kodów dostępu, haseł i tym podobnych. reklamowany towar sprzedającemu, jeżeli takie dane są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji;
 1. Jeśli przedmiotem reklamacji są towary, które nie mogą być obiektywnie dostarczone Sprzedającemu lub które są zainstalowane na stałe, Kupujący, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt 8.12 (a). a) ic) niniejszych Warunków Reklamacji i Biznesowych będą zobowiązane do zapewnienia wszelkiej niezbędnej współpracy w celu przeprowadzenia kontroli zgłoszonych towarów przez Sprzedawcę lub osobę trzecią wyznaczoną przez Sprzedawcę. Reklamacje dotyczące towarów, które nie mogą być obiektywnie dostarczone Sprzedającemu lub które są mocno osadzone, rozpoczynają się w dniu kontroli towarów w pierwszym zdaniu. Jeśli jednak Sprzedający lub wskazana przez niego strona trzecia, pomimo niezbędnej współpracy ze strony Kupującego, nie zapewni przeprowadzenia kontroli w rozsądnym terminie, nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia o roszczeniu Sprzedającego,
 2. Sprzedający lub wyznaczona osoba wydaje nabywcy potwierdzenie roszczenia towarów w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego, np. w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, w której zobowiązany jest określić reklamowane wady towaru i po raz kolejny pouczyć konsumenta o jego prawach zgodnie z pkt 8.1. do 8.3. niniejszych warunków handlowych i skarg (sekcja 622 kodeksu cywilnego) oraz praw wynikających z sekcji 8.4. do 8,5. niniejszych warunków biznesowych i skarg (sekcja 623 kodeksu cywilnego). W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą komunikacji na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia reklamacji do Kupującego; jeśli nie jest możliwe niezwłoczne dostarczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem roszczenia;
 3. Kupujący ma prawo zdecydować, które z jego praw w rozumieniu art § 622 a ust. Obowiązuje § 623 Kodeksu Cywilnego i jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sprzedawcę o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego praw na mocy przepisów § 622 a ust. § 623 Kodeksu cywilnego stosuje sprzedawca lub wyznaczona osoba zobowiązana do określenia sposobu rozpatrywania roszczenia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. § 2 niech. m) ustawy natychmiast, w bardziej skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru w ciągu 30 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. Po ustaleniu sposobu rozpatrywania reklamacji sprzedawca lub wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać rozstrzygnięta później. Roszczenie nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty roszczenia. Po upływie okresu rozliczenia roszczenia konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towarów na nowe towary.
 4. Jeśli kupujący zażądał roszczenia o towar w ciągu pierwszych 12 miesięcy po zawarciu umowy kupna, sprzedawca może uregulować roszczenie, odrzucając je tylko na podstawie opinii eksperta lub opinii wydanej przez upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną osobę lub opinię wyznaczonej osoby (zwaną dalej „ ekspertyzą towarów ”). Niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny, Sprzedawca nie może wymagać od Kupującego zapłaty za koszty ekspertyzy towarów lub inne koszty związane z profesjonalną oceną towarów.
 5. Jeśli kupujący zgłosił roszczenie dotyczące produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca odrzucił reklamację, osoba, która ją rozliczyła, jest zobowiązana do podania w dowodzie sprzętu reklamacyjnego, do którego kupujący może wysłać towar do oceny eksperta. Jeśli kupujący wyśle ​​towar do oceny eksperta do wyznaczonej osoby określonej w dokumencie reklamacyjnym, koszty ekspertyzy towarów, jak również wszystkie inne związane z tym koszty, ponosi sprzedawca, niezależnie od wyniku oceny eksperta. Jeżeli Kupujący udowodni profesjonalną ocenę odpowiedzialności Sprzedającego za reklamowaną wadę towaru, może on domagać się roszczenia; okres gwarancji nie występuje podczas wykonywania ekspertyzy towarów. Sprzedający jest zobowiązany zapłacić Kupującemu w ciągu 14 dni od daty roszczenia, którego dotyczy roszczenie, wszystkich kosztów poniesionych na profesjonalną ocenę towarów, jak również wszystkie związane z tym koszty. Odzyskane roszczenie nie może zostać odrzucone.
 6. Gwarancja nie dotyczy wad, o których kupujący został uprzedzony w momencie zawarcia umowy, lub którzy, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich zawarta została umowa zakupu, musieli wiedzieć.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwych towarów na inne nienaganne towary o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jeżeli nie spowoduje to poważnych trudności dla Kupującego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:
 • jeśli kupujący nie skorzystał ze swojego prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu gwarancji,
 • jeżeli wadą towaru jest mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez kupującego,
 • jeżeli wada towaru jest spowodowana użyciem towarów w warunkach, które nie odpowiadają naturalnemu środowisku towarów ze względu na ich intensywność, wilgotność, wpływy chemiczne i mechaniczne
 • jeśli wada towaru została spowodowana przez nieprofesjonalną obsługę, serwis lub zaniedbanie opieki nad towarem,
 • jeżeli wada towaru jest spowodowana uszkodzeniem towaru przez nadmierne obciążenie lub użycie niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towarów,
 • jeśli wada towaru wynikła z uszkodzenia towaru przez nieuniknione i / lub nieprzewidywalne zdarzenia,
 • jeżeli wada towaru została spowodowana przez uszkodzenie towaru przez przypadkowe zniszczenie i przypadkowe pogorszenie,
 • jeśli wada towaru jest spowodowana nieprofesjonalną interwencją, uszkodzeniem wody, pożarem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub inną siłą wyższą,
 • jeśli wada towaru została spowodowana przez ingerencję w towar nieupoważnionej osobie.

Jeśli przesyłka nie jest kompletna, jeśli jest to oczywista wada, którą kupujący mógł wykryć, sprawdzając przesyłkę przy dostawie towarów i której nie powiadomił przedstawiciela sprzedawcy zgodnie z pkt 5.9 niniejszych warunków reklamacji i działalności, późniejsze tego rodzaju roszczenia będą akceptowane tylko wtedy, gdy czas jego otrzymania przez kupującego.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:
 • przekazując naprawiony towar
 • przez wymianę towarów
 • zwrot ceny zakupu towarów,
 • zapłata rozsądnej zniżki na cenę towaru,
 • pisemny wniosek o przejęcie sprzedawcy określonego świadczenia,
 • uzasadniona odmowa przyjęcia towaru.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania pisemnego dokumentu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji i wyposażeniu reklamacji nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji osobiście, za pośrednictwem dostawcy usług pocztowych lub kurierskich.

Sprzedawca poinformuje kupującego o wyniku rozliczenia roszczenia niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub e-mailem, a jednocześnie będzie on razem z towarem. dokument potwierdzający reklamację jest dostarczany pocztą elektroniczną.

 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy towarów, chyba że określony okres gwarancji jest określony dla konkretnych przypadków. Produkty odżywcze dla sportowców, żywność w koszykach upominkowych i pasze dla zwierząt mają minimalny okres ważności ponad 2 miesiące przed datą spożycia, w przypadku krótszego terminu ważności sprzedawca kontaktuje się z kupującym telefonicznie lub e-mailem, a przesyłka jest wysyłana tylko za zgodą kupującego.
 2. Okres gwarancji przedłuża się o okres, w którym nabywca nie mógł użyć towarów do naprawy gwarancyjnej.
 3. W przypadku wymiany towaru na nowy nabywca otrzyma dokument wskazujący na wymianę towarów, a wszelkie inne roszczenia będą dokonywane na podstawie umowy zakupu i tego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy okres gwarancji rozpoczyna się ponownie od otrzymania nowych towarów, ale tylko dla nowych towarów.
 4. W przypadku wady usuwalnej reklamacja będzie rozpatrywana zgodnie z decyzją nabywcy zgodnie z pkt 8.15. następujące warunki:
 • sprzedawca zapewnia usunięcie wady, lub. \ t
 • sprzedawca zastępuje wadliwy towar.
 1. W odniesieniu do usuwalnej wady, Kupujący nie może niezwłocznie ustalić zgodnie z pkt 8.15. w tych skargach i warunkach handlowych, w jaki sposób reklamacja powinna zostać wyposażona, sprzedawca ureguluje reklamację, usuwając wadę.
 2. Jeśli jest to wada, której nie można usunąć lub co najmniej raz wada usuwalna lub większa liczba różnych wad usuwalnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie towaru jako wady, sprzedawca, w zależności od decyzji kupującego, wskaże 8.15. te skargi i warunki handlowe są następujące:
 • wymiana towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych; \ t
 • w przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie wymienić towaru na inny, rozliczy roszczenie, zwracając cenę zakupu towarów.
 1. Obsługa reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w zawiadomieniu o reklamacji roszczenia oraz w roszczeniu reklamacyjnym na podstawie klauzuli 8.14. niniejsze warunki.
 2. Dla celów roszczenia powtarzająca się wada, która jest powtarzana kilka razy, jest uważana za więcej niż dwukrotne wystąpienie jednej usuwalnej wady.
 3. W celu złożenia skargi za więcej niż trzy różne wady usuwalne uważa się większą liczbę różnych wad usuwalnych.
 4. Prawo kupującego do żądania wady towaru następuje po skorzystaniu przez niego z prawa i zwróceniu się do sprzedawcy o usunięcie wady towaru zgodnie z pkt 8.1. tych zużytych roszczeń i warunków biznesowych, i niezależnie od wyniku roszczenia, wszelkie roszczenia o tę samą unikalną wadę (nie wady tego samego typu) zostaną odrzucone.
 5. Art. 8 niniejszych Warunków Reklamacyjnych i Biznesowych nie mają wyraźnego zastosowania do podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w art. § 2 niech. a) Prawo.

 

 1. Dane osobowe i ich ochrona
 1. Strony uzgodniły, że kupujący jest zobowiązany, w celu prawidłowego zamówienia i dostarczenia zamówienia, jeśli jest osobą fizyczną, powiadomić sprzedającego w swoim zamówieniu o swoim nazwisku, nazwisku, adresie stałym, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 2. Umawiające się strony uzgodniły, że kupujący jest zobowiązany w celu prawidłowego zamówienia i dostawy zamówienia, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy w swoim zamówieniu swojej firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, identyfikatora firmy, numeru VAT (jeśli został przypisany) i adres e-mail.
 3. Kupujący, który zarejestrował się w sklepie internetowym, może sprawdzić i zmienić dane osobowe podane w dowolnym momencie, a także anulować jego rejestrację po zalogowaniu się na stronie e-commerce pod  „ Moje konto ”.
 4. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że zgodnie z art. 6 (1) (a) | b) rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zwany dalej „ Rozporządzeniem ”, Sprzedawca, jako operator systemu informatycznego, przetwarza dane osobowe Kupującego bez zgody osoby zainteresowanej, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Kupującego będzie dokonywane przez Sprzedającego w kontekście stosunku przedkontraktowego z Kupującym i przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest konieczne za wykonanie umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) f) Regulamin może być dostarczony przez Sprzedawcę po dostarczeniu zamówionego towaru, odpowiednio. usługi na rzecz kupującego, oparte na uzasadnionym interesie przetwarzania danych osobowych kupującego, również w celu marketingu bezpośredniego i wysyłania na adres e-mail nabywcy odpowiednio informacji o nowych produktach, rabatach i działaniach dotyczących oferowanych towarów. usług.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami słowackimi.
 7. Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z art. Art. 5 ust. 1 lit. a) | a) písm. b) Regulaminu nabywa dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu określonym w niniejszych Warunkach sprzedaży i roszczeń. 
 8. Sprzedawca oświadcza, że ​​w celach innych niż określone w niniejszych Warunkach sprzedaży i roszczenia, Kupujący zawsze będzie osobiście uzyskiwał dane osobowe Kupującego na odpowiedniej podstawie prawnej i jednocześnie zapewniał, że Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z i nie będzie ich łączyć z danymi osobowymi, które zostały uzyskane w jakimkolwiek innym celu lub w celu wykonania umowy zakupu.
 9. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia w celu potwierdzenia, że ​​sprzedający poinformował go w wystarczający, zrozumiały i jednoznaczny sposób:
 • ich dane identyfikacyjne, o których mowa w art 1. te warunki handlowe i roszczenia potwierdzające tożsamość sprzedawcy
 • dane kontaktowe sprzedawcy, odpowiednio. odpowiedzialny sprzedawca
 • cel przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna między sprzedającym a kupującym oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
 • że Kupujący jest zobowiązany do podania wymaganych danych osobowych w celu zawarcia Umowy Zakupu oraz prawidłowego zamówienia i dostawy zamówienia,
 • jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) (a) | f) że uzasadnionym interesem sprzedawcy jest marketing bezpośredni;
 • dane identyfikacyjne osób trzecich, czyli firma, która dostarcza zamówione towary nabywcy, lub dane identyfikacyjne innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych, jeśli takie istnieją,
 • okres przechowywania danych osobowych, odpowiednio. kryteria jego ustalenia,
 1. Sprzedawca oświadcza, że ​​przetwarza dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i działa w sposób, który nie stoi w sprzeczności ani nie omija Regulaminu ani żadnych innych ogólnie obowiązujących przepisów.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem, Sprzedawca dostarcza nabywcy danych następujące informacje:
 • tożsamość i dane kontaktowe sprzedawcy oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela sprzedawcy,
 • dane kontaktowe każdej odpowiedzialnej osoby
 • cele przetwarzania danych, do których przeznaczone są dane osobowe, a także podstawa prawna przetwarzania,
 • jeżeli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 (a) (f) uzasadnione interesy realizowane przez sprzedawcę lub osobę trzecią;
 • zakres odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, jeśli takie istnieją,
 • w stosownych przypadkach informacje, które sprzedający zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • okres przechowywania danych osobowych, odpowiednio. kryteria jego ustalenia,
 • informacje o istnieniu prawa do żądania od sprzedawcy dostępu do jego danych osobowych oraz prawa do sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także praw do transferu danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
 • informacje o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym, czy wymogiem koniecznym do zawarcia umowy, niezależnie od tego, czy nabywca ma obowiązek podać dane osobowe, jak również możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych;
 • istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowanie;

Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedającego kopię przetwarzanych danych osobowych i ma prawo uzyskać wszystkie powyższe informacje. W przypadku wszelkich dodatkowych kopii wymaganych przez kupującego sprzedawca może naliczyć opłatę odpowiadającą kosztom administracyjnym związanym z wykonaniem kopii.

 1. Jeżeli Kupujący skorzysta ze swojego prawa na mocy sekcji 9.11 na piśmie lub w formie elektronicznej, a jego wniosek oznacza, że ​​korzysta on z przysługującego mu prawa na mocy pkt 9.11, wniosek uznaje się za złożony na podstawie niniejszego rozporządzenia.
 2. Kupujący ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez sprzedającego jego danych osobowych, które uważa lub będzie przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli kupujący sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, sprzedający zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego od daty dostarczenia takiego sprzeciwu do sprzedawcy, a dane osobowe zainteresowanego nabywcy nie mogą być już przetwarzane w takich celach.
 3. Kupujący może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, jeżeli podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia. Jeśli kupujący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jego prawa mogą być wykonywane przez przedstawiciela prawnego.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki, aby dostarczyć nabywcy wszystkie informacje, o których mowa w pkt 9.11, w zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny sposób, jasno i łatwo sformułowany. Sprzedawca przekaże informacje drogą elektroniczną lub zgodnie z Regulaminem w inny sposób uzgodniony z Kupującym.
 5. Informacje o środkach podjętych na żądanie kupującego zostaną dostarczone kupującemu bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.
 6. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że w związku z realizacją zawartej umowy przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego przyjmuje się, że dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione i udostępnione następującym osobom trzecim; beneficjenci:

SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, sro, IČO: 45 497 885, siedziba: Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Banská Bystrica, sekcja Sro, sygn. Akt 17990 / S

 

 1. Odstąpienie od umowy zakupu
 1. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie sprzedaży przerwał produkcję lub dokonał tak poważnych zmian, które uniemożliwiły wypełnienie zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna lub ze względu na siłę wyższą lub nawet przy podejmowaniu wszelkich możliwych wysiłków, które mogą być od niego wymagane, nie jest on w stanie dostarczyć towarów do klienta w terminie określonym w niniejszych warunkach lub cenie podanej w zamówieniu, sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować kupującego i jednocześnie jest zobowiązany do zaoferowania kupującemu świadczenia zastępczego lub możliwość odstąpienia przez kupującego od umowy zakupu (anulowanie zamówienia). W przypadku
 2. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny zgodnie z § 7 i nast. Ustawa nr. O ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość (zwanej dalej  „ustawą o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość ”) odpowiednio w ciągu 14 dni od otrzymania towarów. od daty zawarcia umowy o świadczenie usługi lub umowy o dostarczenie treści elektronicznych niedostarczonych na materialnym nośniku, jeżeli sprzedawca wypełnił we właściwym czasie obowiązki informacyjne wynikające z przepisu Sekcja 3 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 3. Kupujący ma prawo rozpakować i przetestować towary w taki sam sposób, jak w klasycznym sklepie „kamień” w tym okresie, w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów.
 4. Okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym kupujący lub wskazana przez niego strona trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje całość lub część zamówionych towarów, lub
 • towary zamówione przez kupującego w jednym zamówieniu są dostarczane osobno, od daty otrzymania towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie,
 • dostarczanie towarów składających się z kilku części lub części, od daty otrzymania ostatniej części lub ostatniej sztuki,
 • na podstawie umowy towary są dostarczane wielokrotnie przez ograniczony czas, od daty otrzymania pierwszego dostarczonego towaru.
 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup towaru nawet przed rozpoczęciem okresu odstąpienia.
 2. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane przez kupującego na piśmie w sposób, który nie budzi wątpliwości, że umowa została wycofana, lub w formie wpisu na innym trwałym nośniku lub za pomocą formularza, który stanowi załącznik nr. 1 niniejszych Warunków sprzedaży i roszczeń. Okres odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli zawiadomienie o odstąpieniu zostało wysłane do Sprzedającego nie później niż w ostatnim dniu terminu określonego w art. § 7 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 3. Odstąpienie od umowy zakupu zgodnie z poprzednim punktem niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych musi zawierać informacje wymagane w formie odstąpienia od umowy sprzedaży, która stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków, w szczególności identyfikację kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towarów, sposób, w jaki sprzedawca musi zwrócić już otrzymaną realizację, w szczególności numer konta i / lub adres pocztowy nabywcy.
 4. Jeśli Nabywca odstąpi od Umowy Zakupu, wszelkie umowy dodatkowe związane z Umową Zakupu, z której wycofał się Nabywca, również zostaną anulowane od początku. Od kupującego nie można żądać żadnych kosztów ani innych płatności w związku z anulowaniem umowy dodatkowej, z wyjątkiem płatności kosztów i płatności, o których mowa w ust. § 9 ust. 3, ust. § 10 ust. 3 i 5 ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość i cenie usługi, jeżeli umowa stanowi świadczenie usługi, a usługa jest w pełni świadczona.
 5. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar na adres siedziby Operatora lub przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do przejęcia towaru bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Zakupu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zasugerował, że towary zostaną odebrane osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną. Okres, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu niniejszych Warunków sprzedaży i roszczenia, uważa się za utrzymany, jeżeli towary zostały przekazane do przewozu nie później niż w ostatnim dniu okresu.
 6. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu towarów, w tym kompletnej dokumentacji, nieuszkodzonej, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu i nieużywanej.
 7.  Zaleca się ubezpieczenie towaru. Gotówka przy odbiorze nie jest akceptowana przez Sprzedającego. Sprzedawca jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, zwrócić Kupującemu wszystkie płatności otrzymane od niego na podstawie Umowy zakupu lub w związku z tym, w tym koszty wysyłki, dostawy i koszty wysyłki oraz inne koszty i opłaty, nie później niż 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu , Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Kupującemu zgodnie z niniejszym punktem niniejszych Warunków sprzedaży przed dostarczeniem towarów, lub Kupujący udowodni, że towary zostały odesłane do Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca sugeruje, że towary zostaną odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
 8. Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez sprzedającego do przejęcia towarów. Nie dotyczy to sytuacji, w której Sprzedający zgodził się ponieść je samodzielnie lub jeśli nie wypełnił swojego zobowiązania wynikającego z sekcji 3 (1). 1 (a) i) Ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 9. Kupujący ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami, co wykracza poza leczenie niezbędne do określenia właściwości i funkcjonalności towarów. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów, jeżeli sprzedawca nie zastosował się do obowiązku informacyjnego wynikającego z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 ust. 1 (a) h) Ustawa o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość .
 10. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić kupującemu cenę zakupu za towary w taki sam sposób, jak kupujący użyty do zapłaty, chyba że kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu bez obciążania kupującego dodatkowymi opłatami.
 11. Jeśli kupujący odstąpi od umowy i dostarczy towary używane, uszkodzone lub niekompletne do sprzedawcy, kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedającemu:
 • wartość, o jaką wartość towarów w rozumieniu art § 457 Kodeksu cywilnego w rzeczywistej wysokości
 • koszty poniesione przez sprzedającego w związku z naprawą towarów i ich przywróceniem, obliczone zgodnie z cennikiem dla serwisu pogwarancyjnego towarów.

Zgodnie z niniejszymi warunkami roszczeń i warunków handlowych, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania sprzedającemu w wysokości różnicy między ceną zakupu towarów a wartością towarów w momencie odstąpienia.

 1. Zgodnie z § 7 ust. 6 ustawy o ochronie konsumenta przy sprzedaży na odległość, kupujący nie może odstąpić od umowy z zastrzeżeniem:
 • sprzedaż towarów dokonywana zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta, towarami na miarę lub towarami przeznaczonymi specjalnie dla jednego konsumenta,
 • sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie ochronne zostało zerwane w momencie dostawy,
 • sprzedaż fonogramów, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, w których konsument rozpakował opakowanie,
 • dostarczanie treści elektronicznych innych niż na materialnym nośniku, jeżeli jego świadczenie zostało zainicjowane za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę, traci prawo odstąpienia.
 • świadczenie usługi, jeżeli jej świadczenie zostało zainicjowane za wyraźną zgodą konsumenta, a konsument oświadczył, że został należycie poinformowany, że wyrażając tę ​​zgodę, traci prawo odstąpienia po pełnym świadczeniu usługi i jeżeli usługa jest w pełni świadczona,
 1. Art. 10 niniejszych Warunków sprzedaży i wykluczenia nie mają wyraźnego zastosowania do podmiotów niespełniających definicji konsumenta określonej w art. § 2 niech. a) Prawo.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Jeśli umowa zakupu została sporządzona na piśmie, wszelkie jej zmiany muszą mieć formę pisemną.
 2. Strony zgadzają się, że komunikacja między nimi będzie miała formę wiadomości e-mail.
 3. Relacje nieuregulowane w niniejszych Warunkach podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego, Ustawy, Nr. W sprawie handlu elektronicznego i zmian w ustawie nr. Kontrola państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz o zmianach i dodatkach do niektórych ustaw, zmieniona ustawą nr. Z późniejszymi zmianami i Ustawa nr. O ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.
 4. Jeśli konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki sprzedawca uregulował swoje roszczenie lub jeśli uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość odwołania się do sprzedawcy w celu zadośćuczynienia. Jeśli sprzedawca odpowie na prośbę o naprawienie szkody lub nie odpowie na nią w ciągu 30 dni od daty jej wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania swojego sporu zgodnie z sekcją 12 ustawy nr. 391/2015 Coll. w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w sprawie poprawek i uzupełnień do niektórych ustaw.

Odpowiednim podmiotem dla alternatywnego rozwiązania sporów konsumenckich ze sprzedawcą  LEMON trade, sro  jest Słowacka Inspekcja Handlowa Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27,  www.soi.sk  lub jakikolwiek inny upoważniony podmiot prawny wpisany na listę podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępny pod  adresem http://www.mhsr.sk ); konsument ma prawo wybrać, do których podmiotów ADR się zwrócić.

 1. Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , aby złożyć propozycję alternatywnego rozstrzygnięcia sporu  .
 2. Niniejsze warunki sprzedaży staną się skuteczne wobec kupującego poprzez zawarcie umowy kupna.
 3. Kupujący zostanie poproszony o zaznaczenie pola, aby potwierdzić, że zapoznał się z tymi warunkami, przeczytał je, zrozumiał ich treść iw pełni się z nimi zgadza.

 

Załącznik nr 1 / Formularz odstąpienia od umowy /

Załącznik nr 2 / Doradztwo w zakresie wykonywania prawa kupującego do odstąpienia od umowy /